Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Conteq aanbiedingen, alle opdrachten aan Conteq verstrekt en alle contracten/transacties met Conteq gesloten, tenzij beide partijen schriftelijk hebben verklaard dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn op hun contractuele verhouding. Wijzigingen zijn alleen toegestaan bij schriftelijke toestemming van beide partijen.
2. Eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Conteq uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien Conteq schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.
4. Op mondelinge mededelingen en/of toezeggingen van directie en/of personeelsleden van Conteq kan slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Conteq nadien schriftelijk zijn bevestigd.
5. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, welke afzonderlijk en schriftelijk door Conteq zijn overeengekomen, hebben altijd voorrang op deze voorwaarden.

Artikel 2. Aanbieding, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst.

1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook (inclusief alle bijlagen) zijn een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht en bewerkstelligen op geen enkele manier een bindend contract. Conteq zal niet verplicht zijn een opdracht na te komen die niet schriftelijk door haar is aanvaard/ bevestigd.
2.Een dergelijke aanvaarding zal Conteq niet verplichten om meer na te komen dan deze algemene voorwaarden vermelden, of -indien zulks minder ver strekt- dan dat in de aanbieding van Conteq is verwoord, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Conteq’s schriftelijke aanvaarding van de order doet een overeenkomst tot stand komen en de wederpartij zal daaraan gebonden zijn.
4. Tekeningen en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van Conteq en mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke Conteq zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvraag franco en onbeschadigd worden teruggezonden.
5. Tenzij schriftelijk door Conteq te kennen is gegeven als te zijn ingetrokken, zijn de aanbiedingen van Conteq te aanvaarden gedurende de periode zoals in de aanbieding aangegeven of, indien geen periode is aangegeven, gedurende 30 dagen na de datum waarop de aanbieding is aangevangen.
6. Alle informatie ter zake de producten van Conteq in advertenties, brochures en prijslijsten zijn bij benadering en dienen niet beschouwd te worden als aanbieding of bindend in enig ander opzicht. Informatie kan tevens onderhevig zijn aan wijzigingen, zonder enig nadere kennisgeving.
7. Conteq behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
8. De kosten verbonden aan het uitbrengen van aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden zullen indien de opdracht aan Conteq wordt verstrekt niet in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen kunnen deze kosten wel in rekening worden gebracht
9. Conteq is te allen tijde gerechtigd zijn medecontractant te verzoeken om voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Conteq is tevens gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat aan dit verzoek is voldaan, zonder tot enigerlei schadevergoeding uit hoofde van deze opschorting gehouden te zijn.
10. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is wederpartij, onverminderd het recht van Conteq op een volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, hierna genoemde annuleringskosten verschuldigd:
– 10 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 5 werkdagen na datum orderbevestiging;
– 25 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 10 werkdagen na datum orderbevestiging;
– 75 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 15 werkdagen na datum orderbevestiging;
– 95 % van de orderprijs (incl. BTW) bij annulering binnen 20 werkdagen na datum orderbevestiging.
11. Conteq is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% van de orderprijs (incl.BTW) te vragen.

Artikel 3. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Conteq:
– Gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
– Exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
– Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, montage en inwerkingstelling,
– Vermeld in Nederlandse valuta of Euro. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostenbepalende factoren op het moment van aanbieding. Conteq behoudt zich het recht voor alle na dato van aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostenbepalende factoren, aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de bestelling te voorzien.
3. In het geval dat Conteq overeenkomstig het bovenstaande een verhoogde prijs in rekening brengt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien het gaat om een prijsverhoging binnen 3 maanden na het besluit van de overeenkomst. Conteq en/of de wederpartij kunnen aan een dergelijke ontbinding geen recht op schadevergoeding ontlenen.
4. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijdens wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Voor leveringen met een verkoopwaarde van minder dan € 150,00(excl. BTW) wordt een toeslag voor administratiekosten doorberekend aan de wederpartij.
6. Conteq is gemachtigd om kredietbeperkingstoeslag van 2% van de nettowaarde excl. BTW in rekening te brengen. Bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is deze toeslag niet verschuldigd.

Artikel 4. Levering

1. De door Conteq opgegeven levertijden gelden als steeds bij benadering opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de wederpartij bevoegd om Conteq bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan Conteq aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.
2. Zodanige overschrijding van de termijn geeft de wederpartij geen recht de bestelling te annuleren, op te schorten of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren dan wel de gesloten overeenkomst te ontbinden noch verplicht dit Conteq tot schadevergoeding, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.
3. Indien een voorschotbetaling aan Conteq benodigd is bij het plaatsen van een opdracht door de wederpartij dan zal de leveringstermijn pas beginnen vanaf de datum waarop een dergelijke betaling door Conteq is ontvangen.
4. Indien een levertijd is overeengekomen, is deze gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk doorbestelde en te bestellen materialen en/of goederen. Overmacht, terrorisme, oorlog, burgeroproer, brand, overstromingen, staatsinterventies confiscatie, stakingen, uitsluiting van werknemers, alsmede enige andere oorzaken buiten de invloedssfeer van Conteq om zullen Conteq in ieder geval ontheffen van iedere verplichting om te voldoen aan de overeengekomen leveringstermijn gedurende de periode dat de betreffende belemmering voortduurt.
5. De door Conteq verkochte goederen worden afgeleverd vanaf de magazijnen en/of opslagplaatsen waarin zij zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Wanneer de goederen de magazijnen en/of opslagplaatsen hebben verlaten, heeft Conteq aan zijn leveringsplicht voldaan en zijn de goederen voor risico van de wederpartij.
6. Indien wederpartij van Conteq weigert goederen te accepteren of indien levering van goederen om andere redenen zijdens wederpartij niet mogelijk is, zijn de kosten van retourvracht, opslag etc. voor rekening van wederpartij, die in dat geval geen nieuwe levering kan vorderen alvorens al deze kosten te hebben voldaan.
7. Speciaal bestelde goederen, maatwerk voor de wederpartij, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 5. Overgaan van risico en eigendom

1. Direct na levering voornoemd, gaat het risico voor alle directe en indirecte schade betreffende de goederen over naar de wederpartij, tenzij de schade bewezen kan worden als te zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens Conteq. In dat laatste geval dient de wederpartij Conteq daarvan schriftelijk kennis te hebben gegeven binnen 8 werkdagen nadat zij van de schade op de hoogte is dan wel redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn.
2. De wederpartij zal niet het recht hebben de goederen aan derden te verkopen of hen de goederen als zekerheid aan te bieden of anderszins te belasten met enig recht ten gunste van een derde, totdat het betalingsschema volledig is nagekomen en alle aansprakelijkheden ten opzichte van Conteq zijn opgeheven.

Artikel 6. Transport/risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Conteq is verstrekt, door Conteq als goed koopman bepaald.
2. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
3. Conteq is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
4. Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de wederpartij in rekening gebracht. Het transport wordt door Conteq verzekerd.

Artikel 7. Montage en inwerkingstelling

1. In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend. Heeft Conteq zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde machine(s) verplicht, dan aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machine(s), indien:
– montage en inwerkingstelling geschiedt volgens haar aanwijzing, waarbij zij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten van logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de wederpartij.
– de omstandigheden (in de ruimste zin van het woord)
ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machine(s) moet(en) worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.
2. Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de wederpartij, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van wederpartij.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Conteq geleverde zaken blijven eigendom van Conteq totdat wederpartij/koper alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door Conteq aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.
2. Ook na levering blijven de nog niet verwerkte en aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, het eigendom van Conteq en wordt de wederpartij geacht de goederen voor Conteq te houden, zolang de wederpartij niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens Conteq als bepaald in lid 1 van dit artikel.
3. De wederpartij is voor de volledige betaling niet bevoegd de goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig haar normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
4. Indien de wederpartij de door Conteq geleverde goederen vervreemdt, draagt zij Conteq reeds nu de rechten over die zij tegenover haar eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden.
Conteq kan verlangen dat de wederpartij de overdracht aan haar afnemers meedeelt en Conteq alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van de rechten van Conteq.
5. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag van surseance, faillissement, aanvraag van faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Conteq het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom van Conteq terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd Conteq’s rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Conteq op de wederpartij heeft onmiddellijk opeisbaar.
6. In geval van niet-tijdige betaling is de wederpartij verplicht de nog voorradige goederen op eerste aanmaning aan Conteq terug te zenden. Wederpartij zal bij terugneming door Conteq worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger is dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom.
7. De eventuele uitoefening door Conteq van de rechten, haar toekomend op grond van het eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op de goederen kan geenszins worden beschouwd als een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.
8. Het eigendomsvoorbehoud van Conteq blijft bestaan indien Conteq uit anderen hoofde nog een vordering heeft op de wederpartij.

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Conteq aangewezen bankrekening, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het bankafschrift van Conteq aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele renten en door Conteq gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3. Alle betalingen dienen te worden verricht zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking. Indien betalingen niet punctueel zijn verricht op de overeengekomen datum en er een verzoek tot faillietverklaring is ingediend, of procedures zijn aanhangig gemaakt ter zake liquidatie of opheffen van de onderneming van de afnemer, zal de vordering voor algehele betaling direct opeisbaar worden met voorbehoud van alle rechten welke Conteq toekomen.
4. Iedere vordering met betrekking tot aflevering of tenuitvoerlegging van een order zal de wederpartij niet ontheffen van haar verplichting tot betaling op de wijze zoals overeengekomen.
5. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door Conteq worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van de wederpartij. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten van 15 % over de hoofdsom met een minimum van
45 Euro, één en ander onverminderd het recht van Conteq om de hogere werkelijke schade te vorderen.
6. Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd.
7. De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 10. Kwaliteit

1. Alle producten van Conteq zijn nauwkeurig geïnspecteerd en zijn onderworpen aan standaardtesten alvorens verzending plaatsvindt. Indien andere testen dan voornoemde, inclusief proeftesten, gewenst zijn, en niet in de offerte zijn gespecificeerd, dan zal daarvoor een rekening worden opgemaakt.
In het geval van enige vertraging veroorzaakt door het afwezig zijn van de wederpartij bij testen, procedures, of bij het uitvoeren van enige inspectie zoals gewenst, zal de wederpartij aansprakelijk zijn voor alle gemaakte kosten alsmede voor de kosten van een nieuwe proeftest.
2. Alle voorspellingen van prestaties zoals door Conteq gegeven zijn gebaseerd op de ervaring van Conteq en wat Conteq verwacht als uitkomst te krijgen op grond van haar eigen proefnemingen. Conteq zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor schade vanwege het niet kunnen voldoen aan de gegeven verwachtingen, tenzij Conteq specifiek schriftelijk heeft gegarandeerd dat de prestatieverwachtingen onderhevig zijn aan algemeen erkende toleranties welke toepasbaar zijn op dergelijke verwachtingen.
3. Indien de prestatieverwachtingen zoals verkregen uit de gespecificeerde proefnemingen buiten de acceptatiegrenzen zoals gespecificeerd in het contract gaan, wordt aan Conteq een redelijke tijd en de mogelijkheid gegeven om de prestatie te rectificeren; pas hierna wordt de wederpartij gerechtigd de goederen te weigeren, en zal Conteq iedere som zoals betaald door de wederpartij tot de datum van voornoemde weigering terugbetalen.
4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het feit dat de goederen zoals besteld genoegzaam en toepasbaar zijn voor het doel van wederpartij behalve indien en voor zover de vereisten van wederpartij in overeenstemming zijn met het schriftelijk advies van Conteq.

Artikel 11. Keuring

1. Indien is overeengekomen, dat de wederpartij de goederen ter plaatse van Conteq dan wel ter plaatse van de wederpartij of elders (doet) keuren of inspecteren en zij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 werkdagen, nadat zij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of haar die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de wederpartij te zijn aanvaard.
2. De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12. Reclames

1. Door Conteq geleverde goederen dienen door de wederpartij direct na ontvangst te worden onderzocht. Zichtbare gebreken bij afleveringen binnen Nederland dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij Conteq te worden gereclameerd. In deze reclame dient nauwkeurig te worden aangegeven de aard en grond der klachten.
2. Voor wat betreft afleveringen buiten Nederland geldt voor zichtbare gebreken bij afleveringen een reclametermijn van 15 dagen na ontvangst.
3. Reclames betreffende verborgen gebreken moeten ingediend worden binnen 14 dagen (Nederland) respectievelijk 21 dagen (buitenland) na het ontdekken van het verborgen gebrek, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is indien het
verborgen gebrek wordt ontdekt na een tijdsverloop van vier maanden na aflevering.
4. Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.
5. Indien een reclame door Conteq gegrond wordt bevonden, is Conteq uitsluitend verplicht de alsnog overeengekomen prestatie te leveren, dan wel een billijke schadevergoeding te betalen. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Conteq, onder door Conteq te bepalen voorwaarden.
7. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum.
8. Na het verstrijken van de termijnen in dit artikel genoemd wordt de wederpartij geacht geleverde zaken respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 13. Garantie en aansprakelijkheid

Voor de deugdelijkheid en/of geschiktheid van door Conteq geleverde zaken gaat onze garantie niet verder dan waarvoor door onze leverancier wordt ingestaan.
2. Conteq garandeert geleverde nieuwe machines gedurende de tijd van 6 maanden na levering of verzending, dat wil zeggen dat zij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van Conteq), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 12 genoemde termijnen schriftelijk ter kennis wordt gebracht van Conteq en, voor zover Conteq dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgestuurd. De garantietermijn wordt verkort naar rato de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
3. De onder sub 1 vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.
4. Mocht de wederpartij gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Conteq verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van Conteq. De wederpartij heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat Conteq haar garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen.
5. De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van Conteq, die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de wederpartij evenwel niet zal overgaan alvorens Conteq uitdrukkelijk in gebreke te hebben gesteld en Conteq een redelijke termijn te hebben gegund, waarbinnen Conteq alsnog aan haar garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
6. Conteq is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade ter zake bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijk, schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van goederen of enige andere schade uit welken hoofde of van welke aard ook, welke als direct of indirect gevolg van door Conteq geleverde goederen, door Conteq gegeven adviezen, door Conteq verrichte werkzaamheden of diensten, vertragingen of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de wederpartij en/of derden mocht ontstaan.
7. De wederpartij is verplicht Conteq te vrijwaren tegen alle (potentiële) vorderingen van derden naar welke vorderingen in deze voorwaarden wordt verwezen.
8. Conteq is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen na levering niet (meer) voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde eisen aan het gebruik van deze goederen.
9. Indien Conteq onverhoopt toch tot vergoeding van schade zal zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de door wederpartij ten tijde van die aanspraak betaalde factuurprijs van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden overschrijden.
10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan goederen, gereedschap en materialen van Conteq ten gevolge van verlies, diefstal, brand, wateroverlast of beschadiging, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan de grove schuld van Conteq of haar ernstige nalatigheid.
11. Indien Conteq een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen de eventueel aangesproken werknemers van Conteq daar eveneens een beroep op doen, dit als ware zij zelf bij de overeenkomst partij. Bij levering van machines zal Conteq voor zover nodig en/of vereist, aan wederpartij aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan wederpartij verplicht is zich te houden. Conteq mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van wederpartij, van uitgaan dat wederpartij en haar personeel of de personen die wederpartij direct of indirect bij of met de machine laat werken of verblijven zulks in de ruimste zin van het woord- de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld, in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Conteq is bereid aan wederpartij, voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Wederpartij is gehouden de kosten ter zake te voldoen.
Conteq heeft geen andere of verdere aansprakelijkheid dan die welke is omschreven in 13.1 t/m 13.12. In het bijzondere is Conteq niet aansprakelijk voor enige indirecte schade.

Artikel 14. Overmacht

1. In geval van overmacht aan de zijde van Conteq wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand Conteq de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Conteq de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door Conteq te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
In dergelijke gevallen zal Conteq niet aansprakelijk zijn voor enig geleden verlies of schade.
2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elk van de wil van partijen, onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
3. Als overmacht worden o.m. beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, terrorisme, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van de machines, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere lande, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, enz. gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan de wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij wij zijn aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Conteq, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten onze controle of zeggenschap vallen.
4. Indien naar het oordeel van Conteq de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Conteq het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
5. Is naar het oordeel van Conteq de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen voor de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
6. De partij die meent in een overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 15. Opschorting en beëindiging

Indien de wederpartij niet iedere verplichting met betrekking tot de overeenkomst nakomt, of indien er een goede reden is om te veronderstellen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet na zal komen, of in geval van (aanvrage van) faillissement, surseance van betaling, schikking met crediteuren, of (gedeeltelijke) liquidatie alsmede indien ten laste van wederpartij executoriaal beslag wordt gelegd, is Conteq gerechtigd zonder berichtgeving daartoe, haar verplichting(en) onder dit contract op te schorten voor maximaal 6 maanden of het contract zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, te haren keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor betaling van enige compensatie of schade. Alles onverminderd het recht van Conteq op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

Artikel 16. Vrijwaring

1. Conteq zal nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade, welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Conteq jegens de wederpartij zal zijn.
2 . De wederpartij vrijwaart Conteq tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie (vrijwaring van aansprakelijkheid) ten behoeve van Conteq bedingen.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daarmede samenhangende overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Geschillenregeling

Geschillen welke tussen Conteq en de wederpartij mochten ontstaan in verband met de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarmede samenhangende overeenkomsten zullen, wanneer behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Artikel 19. Nietigheid/Vernietigbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Pin It on Pinterest